?

Log in

No account? Create an account
groul as a'housekeeper [entries|archive|friends|userinfo]
Groul

[ website | Armenian Library ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| [ Armenian Library ] [ Геноцид армян ] [ Карабахский конфликт ] [ Ռազմինֆո ] [ Բառարան | Словарь ] [ Пресс-архив карабахской войны ] ]

Թռուցիկ Մանկավարժական ինստիտուտի պատին [Mar. 11th, 2007|07:18 am]
Groul
[Tags|, ]

 

Image Hosted by ImageShack.us

ԼՐԱՑՈՒՄ. մանրամասնությունները կարող եք իմանալ bekaisa-ից։
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dikem
2007-03-12 07:49 am (UTC)
Можно скан листовки в pdf по почте получить?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ahousekeeper
2007-03-12 08:08 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: stambuliote
2007-03-16 12:31 am (UTC)

Sefilyani masin

Ինձ թվում է սխալ է հերոսացնել այս մարդը:
Հիշում եմ 3 տարի առաջ Շրջադարձ թերթին տված հարցազրույցը:
Նաև վերջերս Հայաստանյան մամուլի մեջ հրատարակված հարցազրույցները: Եթե հիմար չէ՝ ապա պարզապես գրգռիչ է:
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ahousekeeper
2007-03-16 08:53 am (UTC)

Re: Sefilyani masin

Ես մի քիչ այլ կարծիքի եմ այս ամեն մասին, բայց չեմ ուզում շատ խորանալ։ Ժամանակը ցույց կտա։
(Reply) (Parent) (Thread)